RWS logo2

Presentaties Atlas Werkconferentie 2023

Op 14 september 2023 vond de jaarlijkse Atlas Werkconferentie plaats in het Keilepand in Rotterdam. Was jij er ook bij? Leuk!
Kon jij er niet bij zijn? Op deze pagina kun je de beschikbaar gestelde presentaties van de workshops terug kijken.

Introfilm Rotterdam

Download hier de introfilm 

Met online tools de kracht van participatie versterken (Sprekers: Wyko Coopman en Stéphanie Wesselink)
  • Wyko Coopman, Smarticipatie BV, participatieconsultant
  • StĂ©phanie Wesselink, relatiemanager Atlas Leefomgeving, Rijkswaterstaat

Je leert tijdens deze workshop hoe je met slimme tools en informatie grotere doelgroepen bereikt, meer respons en betrokkenheid krijgt en meer draagvlak creëert. Ook leer je hoe je op een laagdrempelige manier de kracht van participatie optimaal kunt benutten en inwoners kunt betrekken bij de inrichting van de leefomgeving.

Download de presentatie Met online tools de kracht van participatie versterken

Omgevingswet en participatie 
 hoe dan? (Spreker: Esther Pastoors)

Esther Pastoors, communicatie- en participatieadviseur

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze wet stimuleert het toepassen van participatie. Momenteel zijn bestemmingsplannen vaak tot in detail vastgelegd. Hierdoor is veel dichtgeregeld. Straks worden omgevingsplannen op hoofdlijnen ingevuld. Er komt zo meer ruimte voor mensen met eigen initiatief. Maar wat houdt participatie volgens de Omgevingswet precies in? Hoe zet je een goed participatieproces op? En wanneer doe je het goed? Dat leer je in deze workshop van Esther Pastoors. Esther gaat ook in op welke middelen je het beste kunt gebruiken om je doel te bereiken. En hoe de Atlas Leefomgeving een vertrekpunt kan vormen om mensen mee te laten praten en inzicht te geven in hun eigen leefomgeving.

Deze workshop geeft handvatten en inzichten voor een goed participatieproces. Pas met een goed opgezet proces kun je bedenken welke middelen je gaat inzetten.

Download de presentatie Omgevingswet en participatie 
 hoe dan?

Een gezonde Leefomgeving voor en met burgers! (Sprekers: Lucy Bathgate en Barbara van Gulick)
  • Lucy Bathgate, Kwartiermaker Spoorpark Tilburg
  • Barbara van Gulick, Adviseur Luchtkwaliteit en Gezonde Leefomgeving, Rijkswaterstaat

In deze inspirerende workshop leer je hoe een compacte stad kan worden vormgegeven met hulp van inwoners. Adviseur luchtkwaliteit en gezonde leefomgeving Barbara Gulick vertelt over de Gids Gezonde Leefomgeving en de bijbehorende website www.gezondeleefomgeving.nl. Deze heeft als doel gemeenten, GGD’en, provincies en adviseurs ruimtelijke ordening te inspireren om gezondheid mee te wegen in het omgevingsbeleid. Wat zijn dan goede tips? Projectleider Lucy Bathgate vertelt je alles over het succesverhaal Spoorpark in Tilburg: een van de grootste burgerinitiatieven van Nederland. De gemeente gaf aan bewoners alle ruimte. Wat zijn de geleerde lessen? En hoe sluiten deze aan op jouw eigen praktijkervaringen?

Over Spoorpark Tilburg
Een compacte stad kan worden vormgegeven met hulp van bewoners. Dit project laat zien dat het kan. Zie ook: www.spoorparktilburg.nl

Download de presentatie Een gezonde Leefomgeving voor en met burgers!

Wat zijn kansrijke locaties voor Clean Energy Hubs? (Spreker: Joost Roeterdink)

Joost Roeterdink, trekker werkgroep Clean Energy Hubs, Provincie Gelderland

De Europese Unie wil dat al het transportmaterieel in Europa in 2050 emisssieloos is. Daarom gaat de EU eisen stellen aan het aantal laadpunten langs belangrijke wegen. Maar ook aan de hoeveelheid alternatieve brandstoffen die producenten moeten aanbieden. Het programma Clean Energy Hubs wil een landelijk dekkend netwerk voor tank- en laadstations voor zwaar wegtransport en binnenvaart realiseren. En een afname en emissie en verbetering van de luchtkwaliteit in de stedelijke omgeving. Clean Energy Hubs zijn tank- , laad- of bunkerstations voor met minimaal twee alternatieve duurzame energiebronnen.

In deze workshop gaan we aan de slag met de functionaliteiten van de locatietool Clean Energy Hubs. Je krijgt inzicht op welke plekken al tank- en/of laadlocaties voor LNG/CNG, HVO, waterstof of elektrisch laden zijn gerealiseerd. Ook de beschikbare bunkerstations worden daarbij in beeld gebracht. Daarnaast wordt in deze workshop aan de hand van de locatietool ingegaan op de randvoorwaarden voor geschikte locaties voor Clean Energy Hubs. En de combinatiemogelijkheden met andere functies. We bespreken daarbij een aantal casussen.

Download de presentatie Wat zijn kansrijke locaties voor Clean Energy Hubs?

Wat kunnen we leren van rampsporen in ons landschap? (Spreker: Danny de Vries)

Danny de Vries, docent Antropologie, Universiteit van Amsterdam

In deze workshop denken we samen na over de vraag: hoe is in Nederland het culturele geheugen rondom rampen verankerd in het landschap? Want rampen laten sporen na. Denk bijvoorbeeld aan de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam of de dijkdoorbraak in Wilnis. Zo komen we sporen van rampen tegen in de vorm van herdenkingsmonumenten en musea. Maar ook in zichtbare vernieuwingen in de ruimtelijke omgeving. Zoals de na de vuurwerkramp opgebouwde Enschedese wijk Roombeek die internationaal bekend staat om haar bijzondere architectuur. 

Wat we zien om ons heen geeft ons ook informatie over wat we kunnen verwachten in de toekomst. Wat kunnen we leren van het verleden als het gaat om het beheersen van risico’s? En wanneer worden we weer kwetsbaar voor verrassingen? En welk verhaal vertellen we over (het beheersen van) rampen?

Deze workshop kwam tot stand naar aanleiding van historisch ecologisch onderzoek in de Verenigde Staten en www.rampsporen.nl.  Deze website maakten culturele antropologie-studenten.

Download de presentatie Wat kunnen we leren van rampsporen in ons landschap?

Maak kennis met de Staat van Rijnmond: dé digitale databank voor gegevens over het milieu en de leefomgeving in de regio Rijnmond (Sprekers: Shanna Levenswaard en Vera Loefs)
  • Shanna Levenswaard, Adviseur Monitoring, DCMR Milieudienst Rijnmond
  • Vera Loefs, GIS-specialist, DCMR Milieudienst Rijnmond

Met de komst van de Omgevingswet neemt de behoefte aan ruimtelijke informatie toe. In deze interactieve workshop geven Vera Loefs en Shanna Levenswaard van DCMR Milieudienst Rijnmond je een inkijkje in het platform Staat van Rijnmond. Dit platform bundelt, bewerkt en presenteert data van en over de Rijnmond-gemeenten over het milieu en de leefomgeving. De gegevens presenteert het platform in kant-en-klare dashboards, trends en kaarten. Zo kun je als gebruiker makkelijk Rijnmond-gemeenten met elkaar vergelijken. Vera en Shanna vertellen in deze workshop hoe de regio Rijnmond ervoor staat. Ook leer je tijdens deze workshop hoe je het platform optimaal kunt gebruiken in je werk. Er is volop gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Download de presentatie Maak kennis met de staat van Rijnmond

Register Externe Veiligheidsrisico’s: informatie over veiligheid van opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen vinden en begrijpen. (Sprekers: Nienke Schuur en Frans Geurts)
  • Nienke Schuur
  • Frans Geurts, adviseur Externe Veiligheid, Rijkswaterstaat

Na de workshop weet je hoe een veilige omgeving geborgd wordt in relatie tot activiteiten met een externe veiligheidsrisico. Ook kun je informatie over externe veiligheidsrisico’s op de Atlas Leefomgeving vinden en begrijpen. Daarnaast weet je welke afstanden (plaatsgebonden risico, veiligheidsafstanden, aandachtgebieden en voorschriftgebieden) gehanteerd worden en hoe het bevoegd gezag deze gebruikt.

Download de presentatie Register Externe Veiligheidsrisico’s: informatie over veiligheid van opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen vinden en begrijpen

Digital twin inzetten voor een slimme en compacte stad (Spreker: Peter van den Pol)

Peter van den Pol

Een digital twin is een digitale representatie van een gebied op basis van modellen, data en visualisaties. Door data en modellen slim te koppelen, kun je aspecten van de fysieke leefomgeving simuleren en analyseren. Zo kun je bekijken welke maatregelen en toekomstplannen welk effect hebben in een gebied. Dat is cruciaal in een tijd waarin de consequenties van ruimtelijke ingrepen steeds belangrijker worden. Denk aan grote uitdagingen als de woningbouwopgave, klimaatveranderingen en klimaatadaptatie. Wat heeft bijvoorbeeld het plaatsen van een woontoren voor een impact op de leefomgeving? In deze workshop gaat Peter van den Pol van Geodan in op de mogelijkheden van data gedreven werken en het digital twin-concept. Welke kansen en uitdagingen zijn er? En hoe kan de data uit de Atlas Leefomgeving hierbij gebruikt worden?

Download hier de presentatie Digital twin inzetten voor een slimme en compacte stad

Citizen Science (CS): intuïtief ‘hip’ concept of uitgewerkt plan? (Sprekers: Mohamed el Massoudi en Peter van Breugel)
  • Mohamed el Massoudi, projectleider monitoring, DCMR Milieudienst-Rijnmond
  • Peter van Breugel, senior vakspecialist Luchtkwaliteit, DCMR Milieudienst-Rijnmond

Overheden zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden van Citizen Science (CS)-projecten over luchtkwaliteit. ‘Geef burgers sensoren, laat ze zelf meten, en de relatie tussen burgers en overheden verbetert vanzelf.’ Maar is dat wel zo? En halen we als overheid wel alles uit een Citizen Science-project? In deze interactieve workshop gaan Mohamed el Massoudi en Peter van Breugel van DCMR Rijnmond samen met jou onderzoeken hoe er meer te halen valt uit werken met burgermeters. Hoe kun je Citizen Science het beste inzetten binnen beleidskader(s) en de participatieopgave?

Download hier de presentatie Citizen Science (CS): intuïtief ‘hip’ concept of uitgewerkt plan? 

De plenaire terugkoppeling en afsluiting

Download de presentatie hier